» Alpy » Rakouské Alpy » Solná Komora » Hallstatt

Hallstatt

Městečko (1 500 obyvatel) na jz. břehu stejnojmenného jezera se tísní na úzké naplavenině Mlýnského potoka na strmých svazích skalnatého úpatí Dachsteinu, dosahujícího do výšky 2 995 m n.m. Malebná poloha činí Hallstatt jedním z nejoblíbenějších turistických středisek Solné komory, ale zcela mimořádný význam má už samo jeho jméno - v souvislosti s tzv. halštatskou kulturou na přechodu doby bronzové a železné.

V l. 1846-1886 zde v lokalitě Salzberg, asi 2 km z. od městečka byly prováděny rozsáhlé archeologické výzkumy (F. Morton), které odhalily kulturu illyrských obyvatel, sídlících zde v první pol. 1. tis. př.Kr. a zabývajících se především dobýváním soli. Na 3 000 odkrytých a prozkoumaných hrobů obsahovalo nesmírné bohatství předmětů, a to jak železných (nástroje, zbraně), tak bronzových (šperky). Pozoruhodná byla i dobová hrnčířská produkce (většina nálezů dnes v Přírodovědném muzeu ve Vídni).

Osada existovala i v pozdějších dobách. Sůl, keltsky „hal“, zde dobývali Keltové i Římané, kteří si zřídili pohodlné „vilové“ sídliště v plochém terénu jižně od městečka (dnes obec Lahn). Římská „villa“ v tomto případě skutečně předchůdkyní pozdějších staveb tohoto jména, otevřených k přírodě a zahradám. Po nejasných osudech v raném středověku se Hallstatt dostává do popředí znovu v r. 1284, kdy zde vévoda Albrecht postavil opevnění na ochranu solných dolů (dodnes tzv. Rudolfova věž při cestě k Salzbergu) a pod péčí rakouských vladařů pak městečko zůstalo až do moderní doby, spojené s rozvojem turistiky.

Středověkého původu je farní kostel Nanebevzetí P. Marie, doložený r. 1320 a po novostavbě znovu vysvěcený r. 1505. Fresky na vnější straně pocházejí z l. 1490-1507. Dvoulodí zaklenuté parléřovskou klenbou tzv. milevského typu (původem z pražské svatovítské huti a pojmenované podle kostela sv. Jiljí v Milevsku) přechází plynule do dvoudílného závěru se dvěma pozdně gotickými oltáři“ levý je věnován Ukřižování a pochází z doby kolem r. 1460, pravý, mariánský je dílem Lienharda Astla a jeho spolupracovníků z r. 1515 (jeho signatura je na oděvu kněze ve scéně Obřezávání Krista). Spolu s Pacherovým oltářem v St. Wolfgangu je tento bohatý křídlový oltář považován za jedno z nejvýznamnějších děl evropské pozdní gotiky.

Na hřbitově u kostela zajímavý dvoupatrový karner (hřbitovní kaple sv. Michaela) z l. 1140-1150 se sklomalbou z doby kolem r. 1450 (archanděl Michael vážící duše) a především s kostnicí se svéráznými malbami a osobnímu údaji na lebkách dávno zemřelých farníků. Ze hřbitova s typickými litinovými kříži je hezký výhled na Halštatské jezero a okolní hory.

Kostel u náměstí je z konce 15. st.

V obci je též Prehistorické a Vlastivědné muzeum a nelze opominout ani prohlídku malebného náměstí s barokním sloupem Nejsvětější Trojice a malebného nábřeží jezera, lemovaného starými domy.

Přímo ve městečku je na Mlýnském potoce mohutný vodopád (zčásti za terasami parkoviště).

Dvě atraktivní památky jsou v blízkém okolí:

Starý solný důl (Salzbergwerk,) v již zmíněném Salzbergu a solivar v lokalitě Lahn. Pohledově vděčná pěší cesta (Salzbergweg) vede z Hallstattu kolem Rudolfovy věže a již zmíněných archeologických vykopávek přímo do Salzbergu (1 030 m, prohlídka dolu trvá asi 1 h), ale z osady Lahn lze též použít lanovku.

Mezi patrně nejvýznamnější zajímavosti okolí patří dva jeskynní systémy - Mamutí a Obří ledová jeskyně, patří k největších ledovým jeskynním systémům na světě. Přístup k nim umožňuje lanovka z Obertraunu.

Z blízkého Obertraunu (6 km v.) lze vyjet lanovkou na Krippenstein (2 109 m), odkud se nám za jasného počasí otevře nezapomenutelný rozhled na rozbouřené moře kamene, sněhu, ledovců od obzoru k obzoru s ostrovy kleče, limbami a modříny. Samotný pohled na ostrý Dachstein s okolními horami - Steinercharte, Hoher Gjaidstein, Koppenkarstein, Däumelkogel - od nichž se v pozadí táhnou na jv. Nízké a na jz. Vysoké Taury, na z. Tennengebirge, na sv. Totes Gebirge se Schonbergem, umocněný kvetoucími pěnišníky, hořci jarními a Cluziovými, prvosenkami nejmenšími, silenkami bezlodyžnými, vřesovci a jinou květenou, patří k nejúchvatnějším zážitkům. Nad sebou určitě budeme moci pozorovat horská kavčata žlutozobá a snad se nám podaří zahlédnout i kamzíky.

Chceme-li poznat toto území důvěrněji, vydáme se z Krippensteinu pěšky do Gjaidbahn a odtud na Simoniho chatu, nebo se můžeme obrátit a stezkou mezi lesy s bohatou alpskou vápnomilnou vegetací sejít do Obertraunu.

Mezistanice dachsteinské lanovky ve výši 1 345 m, Schönbergalpe, je také východiskem ke známé Dachsteinské ledové jeskyni. Rovněž můžeme odtud navštívit jinou blízkou jeskyni - Dachsteinskou mamutí (Dachsteinmammuthohle), která je bez ledu a patří k největším jeskynním systémům v Evropě. Milovníci vysokohorské turistiky a krasu si přijdou na své pěším výstupem na Däumelkogel (2,5 h), při čemž se setkají nejen s překvapujícím rozhledem na Dachstein a okolí, ale též s nádhernou alpskou květenou a s jedinečně vyvinutými žlábkovými škrapy, se závrty, propastmi a jeskyněmi v druhohorních vápencích této části Alp. Navštívíte-li ta místa, posedíte-li u některého z horských potoků křišťálové vody, zahledíte-li se nejen do dálek alpských vrcholů, ale i do modrých kalichů hořců a vychutnáme-li kouzlo a ticho Hallstattu a jeho jezera, budeme možná odjíždět s přesvědčením, že oblast Solné komory patří k jednomu z nejkrásnějších koutů Evropy.

© 2006 Alpy-turistika.cz [mapa]: Švýcarské Alpy - Rakouské Alpy - Dolomity